استاندارد های صنایع غذایی

نام ایزو

کد ایزو

استاندارد ایزو فرایند پرتودهی

ISO 14470

استاندارد ایزو مدیریت ایمنی مواد غذایی

 

ISO 22000

استاندارد ایزو کنترل بهداشت و ایمنی مواد غذایی در کیترینگ ها

ISO 22002

استاندارد ایزو اصول ایمنی غذا

SFBB

استاندارد ایزو عملیات کشاورزی مطلوب

GAP

درخواست نشان حلال

نشان حلال

استاندارد ایزو شرایط مطلوب زیرساختار

GMP

استاندارد بین المللی غذا IFS) (

IFS

استاندارد ایزو سیستم مدیریت بهداشت موادغذایی

HACCP