استاندارد های امور تجاری

نام ایزو

کد ایزو

استاندارد ایزو اطمینان از انجام درست کار

ISO 17024

استاندارد ایزو کسب و کار اشتراکی

BS 11000

استاندارد ایزو کاهش تنوع و افزایش کیفیت در کسب و کار

ISO 13053

استاندارد ایزو تحقیق بازاری

ISO 20252

استاندارد ایزو مدیریت دوام تجارت

ISO 22301

استاندارد ایزو مسؤلیت اجتماعی سازمان‌ها

ISO 26000

درخواست نشان CE

CE

استاندارد ایزو ارزش نام تجاری

ISO 10668