استاندارد های مشتری مداری

نام ایزو

کد ایزو

استاندارد ایزو رضایتمندی مشتری

ISO 10001

استاندارد ایزو حل اختلاف با مشتری

ISO 10003

استاندارد ایزو رسیدگی به شکایات مشتری

ISO 10002

استاندارد ایزو سنجش رضایت مشتری

ISO 10004