استاندارد های آموزشی

نام ایزو

کد ایزو

استاندارد ایزو سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش 

ISO 24751

استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد توافقنامه آموزشگاه بین المللی

IWA2: 2007

استاندارد ایزو مباحث کیفیت مراکز آموزشی

ISO 29990

استاندارد ایزو کیفیت واحد آموزش سازمانها

ISO 10015