استاندارد های مراکز درمانی

نام ایزو

کد ایزو

استاندارد ایزو سنجش رنگ محصولات غذایی، آرایشی، بهداشتی و نساجی

ISO 11037

درخواست گواهینامه FDA(سـازمان دارو و غـذای آمریکـا)

FDA

استاندارد ایزو کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی

IWA1: 2005

استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی

ISO 13485

استاندارد ایزو کیفیت آزمایشگاه های پزشکی

ISO 15189

استاندارد ایزو کیفیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون

ISO 17025