مشاغل و خدمات

نام ایزو

کد ایزو

استاندارد ایزو ایمنی آسانسور و پله برقی

ISO 25740

استاندارد ایزو بررسی ساختار واندازه دانه های تشکیل دهنده سرامیک ها

ISO 13383

استاندارد ایزو سیستم مهندسی ایمنی آتش و ارزیابی ریسک های آتش سوزی

ISO 16732

استاندارد ایزو ارزیابی و گزارش مصرف نهان آب

ISO 14046

استاندارد ایزو بررسی ساخت و ساز و مواد تشکیل دهنده محصولات

BES 6001

استاندارد ایزو اصول و قوانین در ساخت ابنیه

ISO 2848

استاندارد ایزو الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

ISO 3834

استاندارد ایزو مدیریت ایمنی ترافیک جاده

ISO 39001

استاندارد ایزو سیستم های مدیریت اندازه گیری

ISO 10012

استاندارد ایزو زیست محیط نمای درونی ساختمان ها

ISO 16817

استاندارد ایزو سازمانهای بازرسی کننده

ISO 17020