استاندارد های مدیریتی

 

نام ایزو

کد ایزو

 

استاندارد ایزو پیاده سازی مدیریت کیفیت

ISO 10018

 

استاندارد ایزو ایجاد و ذخیره سازی انرژی در ساختمان ها

ISO 13153

 

استاندارد ایزو مدیریت عملکرد زیست محیطی

ISO 14031

 

استاندارد ایزو حاکمیت ملی

BS 13500

 

استاندارد ایزو موفقیت پایدار در محیط پیچیده

ISO 9004

 

استاندارد ایزو مدل تعالی سازمانی

EFQM

 

استاندارد ایزو مدیریت کیفیت فرآگیر

ISIRI 13000

 

استاندارد ایزو صرفه جویی در منابع پول و زمان و هزینه

ISO 19011

 

استاندارد ایزو مدیریت یکپارچه

IMS

 

استاندارد ایزو راهنمای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت

ISO 10013

 

استاندارد ایزو مدیریت امنیت اطلاعات

ISO 17799

 

استاندارد ایزو انتخاب مشاور سیستم مدیریت کیفیت

ISO 10019

 

استاندارد ایزو مدیریت پروژه

ISO 21500

 

استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه

ISO 10006

 

استاندارد ایزو مدیریت ریسک

ISO 31000

 

استاندارد ایزو مدیریت انرژی

ISO 50001

 

استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

OHSAS 18001

 

استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست

ISO 14001

 

استاندارد ایزو مدیریت کیفیت

ISO 9001