استاندارد های صنعت و معدن

 

نام ایزو

کد ایزو

استاندارد ایزو مدیریت و محاسبه هزینه های تولید

ISO 14051

استاندارد ایزو مدیریت بحران

ISO 22320

استاندارد ایزو دستورالعمل تامین کنندگان

ISO 10393

استاندارد ایزو دستورالعمل ایمنی محصول

ISO 10377

استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

HSE - MS

استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی

ISO/TS 16949

استاندارد ایزو مدیریت کیفیت خاص صنایع نفت، گاز و پترو شیمی

ISO/TS 29001