گواهینامه های بین المللی (ایزو)

ارائه دهنده ی گواهی ایزو از سازمان های داخلی و همچنین سازمان های بین المللی معتبر مانند:

- اخذ مدرک ایزو از WTG  اتحادیه اروپا

- اخذ مدرک ایزو از BQC  دارای تاییدیه از IAF

-اخذ مدرک ایزو از QAL انگلستان

-ایزو از ایتالیا تحت اعتبار CONAIPP

-ایزو از کانادا تحت اعتبار ISPIM

و سایر سازمان های معتبر

 
 

ارائه دهنده استانداردهای انواع کسب و کار:

استانداردهای مدیریت و سازمان

استانداردهای صنعت و معدن

استانداردهای آموزشی و فرهنگی

استانداردهای صنایع غذایی

استانداردهای اینترنت و رایانه

استانداردهای درمان و پزشکی

استانداردهای مشتری مداری

استانداردهای مشاغل و خدمات وابسته

استانداردهای تجاری و بازرگانی

موسسات مالی و بانک ها

پکیج های ویژه